Optochtreglement van het Helaho

 
Bovengenoemde organisatie is zeer ingenomen met uw deelname aan onze optocht en heet u van harte welkom.
Voor een veilig en ordelijk verloop dient u zich wel aan onderstaande regels te houden:
 
Algemeen:
 
 1. Deelname aan de optochten is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving van deelname, een door de organisatie verstrekt startnummer is verkregen. Het startnummer, dient op duidelijke voor een ieder zichtbare wijze te zijn bevestigd aan de carnavals- / praalwagen, dan wel te worden meegedragen. ( zie ook plaatselijk punt 5)
 2. Vóór de start dienen de chauffeurs bij de wagens te blijven om zo nodig de wagens te verplaatsen.
 3. Het opstellen van de wagens gebeurt zo veel mogelijk rechts van de weg.
 4. Aanwijzingen van politie en / of organisatie dienen opgevolgd te worden.
 5. Bij de opstelplaats staan afvalbakken. U dient hier zo nodig gebruik van te maken.
 6. De vaste onderdelen op de wagens mogen niet hoger zijn als 4 meter. Dit geldt voor het verplaatsing tussen de optochten door op de openbare weg. Door hydraulische systemen of andere mechaniek mag tijdens de optocht de hoogte wel hoger zijn.
 7. De breedte van de wagens mag maximaal 3 meter zijn en de lengte maximaal 12 meter, maar in ieder geval zodanig dat een haakse bocht zonder gevaar voor publiek of andermans eigendommen te nemen is.
 8. De wagens dienen aan beide zijden zo ver als mogelijk middels een deugdelijk boarding tot 40 cm boven het straatoppervlak te zijn afgeschermd, maar het advies blijft op 30 cm.
 9. Bij wagens waarop personen worden vervoerd moeten een deugdelijke reling / omheining ter beveiliging zijn aangebracht van tenminste 100 centimeter boven het vloeroppervlak van de wagen. Ingeval van kinderen tot 13 jaar geldt een hoogte van 60 centimeter.
De omheining dient deugelijk aan de wagen gemonteerd te zijn.
 1. Constructies met bewegende delen dienen tijdens het transport deugdelijk vastgezet te worden.
 2.  Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze afgeschermd te zijn
 3. De wagens dienen van zodanige kwaliteit te zijn en dusdanig te zijn geconstrueerd dat onderweg geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan door bij voorbeeld verlies van materiaal.
 4. Alle deelnemende voertuigen dienen bevoegd te zijn om deel te nemen aan het openbaar verkeer. Dit betekent onder meer bij voorbeeld voor auto's dat zij APK gekeurd moeten zijn.
 5. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorvoertuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder (sters) van een tractor, vracht- of personenauto in het bezit moeten zijn van een geldige rijbewijs van desbetreffende categorie. Men dient bij hun eigen verzekering - maatschappij door te geven dat er wordt mee getrokken in de optochten. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. U dient zelf voor een verzekering te zorgen. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan voor, tijdens of na de optocht.
 6. Als de bestuurder van een voertuig een beperkte uitzicht heeft, aan de voor- dan wel achterzijde, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om hieromtrent aanwijzingen te geven aan de bestuurder. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers evenals voor de veiligheid van de toeschouwers.
 7. Aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijke brandbare materialen zoveel mogelijk te worden beperkt.
 8. Wagens die niet aan de eisen voldoen of anderszins (verdere) deelname aan de optocht wordt ontzegd dienen direct het parcours te verlaten.
 9. U dient er op toe te zien dat er geen elektriciteitskabels over de grond slepen.
 10. Er mogen geen artikelen van de wagens worden gegooid, waardoor verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij bij voorbeeld aan blikjes en flesjes.
 11. In de optocht mogen geen zeden kwetsende teksten worden meegevoerd. Ook het dragen van zeden kwetsende kleding of vermomming is niet toegestaan.
 12. De aanwezigheid van vloeibare brandstoffen (anders dan deugdelijk opgeslagen), ruimteverwarmingtoestellen en open vuur op de wagens zijn niet toegestaan.
 13. Indien op een wagen brandgevaarlijke installaties aanwezig zijn moet er een goedgekeurde poederblusser met een inhoud van 6 kg op een voor een ieder duidelijke plaats op de wagen worden meegevoerd.
 14. Ter voorkoming van onveilige situaties mogen zich uitsluitend tijdens de optocht personen op de wagens bevinden. Ook de politie zal hier verscherpt op toezien en bij constatering van een overtreding optreden.
 15. Met betrekking tot drankgebruik en drugsgebruik dient u zich te houden aan de volgende regels;
-          geen alcoholgebruik onder 18 jaar.
-          drugsgebruik is op geen enkele manier toegestaan.
-          geen alcoholgebruik door chauffeurs. In de cabines van de voertuigen mag geen alcohol aanwezig zijn.
-          het drankgebruik dient voor en tijdens de optocht gematigd te zijn.
-          demonstratief en/of opzichtig drankgebruik dient te worden vermeden.
-          bij wagens en groepen van jongeren (onder 18 jaar) dient bij de organisatie bekend te zijn welke volwassene het aanspreekpunt voor die personen is.
-          kratten met drank en flessen dienen niet zichtbaar te worden meegevoerd.
 1. Geluidsapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat de 80 Dba op een meter voor de luidsprekers niet wordt overschreden. Dit betekent in ieder geval dat het geluid dusdanig beperkt dient te blijven dat het niet tot last van derden wordt.
 2. Op klachten over geluidshinder door de organisatie dienen passende maatregelen te worden genomen.
 3. De muziek dient een carnavalesk karakter te hebben.
 4. U dient zorg te dragen voor een vlot verloop van de optocht. Vertragende elementen en/of het laten vallen van gaten in de optocht dient vermeden te worden. De onderlinge afstand dient ongeveer 15 meter te bedragen.
 5. Tijdens de optocht dienen de geaccepteerde normen en waarden te worden nageleefd. Wild plassen en grof taalgebruik behoren daar zeker niet toe.
 6. Overtreding van de regels kan uitsluiting van de optochten tot gevolg hebben.
 7. Levende dieren zijn uitgesloten van deelname aan de optochten.
 8. Met inachtneming van bovenstaande regels mogen wij verwachten dat jullie en wij en vooral ook het publiek een gezellige en veilige optocht zullen hebben. Wij wensen u veel plezier.
 
Plaatselijk:
 
 1. Toelating tot de optochten geschiedt door de ordecommissarissen van het Helaho. De eindverantwoording blijft bij de organiserende vereniging.
 2. Vertrek van en naar de optochten geschiedt vanaf een tevoren opgegeven plaats en onder supervisie van de optochtleiding.
 3. Ter voorkoming van ongevallen is het niet toegestaan om snoep in het publiek te gooien. Alleen de plaatselijke Prins Carnaval mag vanaf de laatste wagen snoep strooien, echter alleen in achterwaartse richting en uitsluitend op het trottoir of op de straat.
 4. Reclame binnen de optocht is slechts toegestaan voor zover deze standaard op het trekkend voertuig aanwezig is.
4a  bij sponsoring van materialen voor de wagens is het toegestaan om maximaal 2 a4tjes te gebruiken om dit kenbaar te maken. Dit mag alleen kenbaar gemaakt worden door de a4tjes in het trekkende voertuig te plaatsen. Er mag alleen ondernemers / bedrijven opstaan en geen reclame van producten!
 1. Startnummers dienen duidelijk zichtbaar aan de linker en rechterzijde van de praalwagen te zijn bevestig
 2. Startbewijzen dienen op een door de plaatselijke organisatie aangegeven plaats en tijd te worden afgehaald.
 
 
Voor de Lichtoptocht in Millingen aan de Rijn geldt bovendien:
 
 1. Er is een limiet aan het aantal deelnemende praalwagens. Deze limiet is 40 wagens. Bij overschrijding van de limiet hanteert de organisatie de volgorde van inschrijving.
 2. Aan weerszijde van de wagens dient tenminste één begeleider te lopen. De begeleider onthoudt zich van alcohol en draagt een veiligheidshesje.
 3. De trekkende voertuigen dienen tijdens de optocht de koplampen te doven.
 4. Ingeval van de lichtoptocht is het strooien van snoep in het geheel niet toegestaan.
 
 
Aldus vastgesteld op 11 november 2015te Millingen aan de Rijn door C.V. de Deurzakkers, C.V. de Sokkenummers, C.V. de Polderschuupers en C.V. de Deurdouwers
Begin