Optochtreglement van het Helaho 

Optochtreglement Helaho (Kekerdom, Millingen aan de Rijn, Leuth en Ooij).
 
Voor de lichtoptocht in Millingen geldt dat deelname aan de optocht uitsluitend is toegestaan voor deelnemers uit de gemeente Berg en Dal.
 
De optochtorganisatie heet u van harte welkom om deel te gaan nemen aan een van onze optochten. Voor een veilig en ordelijk verloop zijn onderstaande regels opgesteld waaraan elke deelnemer zich zal moeten houden:
 
Algemeen:
1. Deelname aan de optochten is alleen toegestaan met een officieel startnummer. Dit startnummer wordt alleen uitgegeven door de organisatie.
2. Het startnummer moet duidelijk zichtbaar links en rechts aan de voorzijde op de wagen bevestigd zijn of zichtbaar worden meegedragen (loopgroepen).
3. Vóór de start moeten de chauffeurs altijd bij de wagens blijven zodat de organisatie mogelijkheid heeft om de wagen te laten verplaatsen.
4. Het opstellen van de wagens zo ver als mogelijk aan de rechterkant van de weg. Geef hulpdiensten hiermee de ruimte in geval van nood.
5. Aanwijzingen van politie en/of organisatie moeten altijd opgevolgd worden.
6. Laat geen gaten vallen in de optocht en sluit aan op de voorganger. De onderlinge afstand moet ongeveer 15 meter zijn.
7. Bij de lichtoptocht moeten de trekkende voertuigen de koplampen doven.
8. Vertrek van en naar de optochten gebeurd vanaf een tevoren opgegeven plaats en onder supervisie van de optochtleiding. Bij de lichtoptocht is het transport op eigen gelegenheid en verantwoordelijkheid.
9. Reclame binnen de optocht is alleen toegestaan als deze standaard op het trekkende voertuig aanwezig is. Sponsoring van materialen voor de wagens is alleen toegestaan door middel van maximaal 2 A4tjes. 
10. Tot toelaten voor de optochten adviseren de ordecommissarissen van het Helaho. De eindverantwoording blijft bij de organiserende vereniging.
11. Er is een limiet aan het aantal deelnemende praalwagens. Bij overschrijding van de limiet hanteert de organisatie de volgorde van inschrijving.
12. Startbewijzen moeten worden afgehaald op vertoon van een geldig ID (ID kaart, rijbewijs of paspoort). De houder van deze ID moet met de optocht aanwezig zijn en zal contactpersoon zijn voor deelnemende groep richting organisatie. Datum en tijd voor het ophalen van de nummers wordt door de organisatie aangegeven. 
 
Wageneisen & veiligheid:
1. Alle wagens moeten zo stevig gebouwd zijn dat er tijdens de optocht en het transport geen verkeersgevaarlijke situaties kunnen ontstaan door bij voorbeeld verlies van materiaal.
2. Alle constructies met bewegende delen moeten tijdens het transport goed vastgezet zijn zodat ze niet los kunnen komen tijdens het rijden.
3. Bewegende delen en aandrijvingen moeten op een stevige en veilige manier worden afgeschermd zodat er geen gevaar is voor deelnemers en toeschouwers.
4. De vaste onderdelen op de wagens mogen, buiten de optocht, niet hoger zijn dan 4 meter. Tijdens de optocht mag de wagen hoger zijn als dit een stevige constructie is. Gebruik van hydraulische systemen of andere technieken is toegestaan.
5. De wagens mogen niet breder zijn dan 3 meter en niet langer zijn dan 12 meter (gemeten zonder dissel).
6. Tijdens de optocht, en met name bij het nemen van bochten, zijn de deelnemer samen met de chauffeur verantwoordelijk voor de veiligheid van de toeschouwers en andermans eigendommen.
7. De wielen en de onderkant van de wagens moeten afgeschermd zijn met een stevige boarding onder de wagen tot maximaal 30 cm boven het straatoppervlak
8. Bij wagens waarop personen meerijden is het verplicht een reling te hebben van 100 cm vanaf het vloeroppervlak met een tussen reling op 50 cm. Voor wagens met kinderen tot 13 jaar geldt een hoogte van 80 cm met een tussen reling op 40 cm. De reling moet stevig zijn en goed vast staan.
9. Beperk het gebruik van brandbare (bouw)materialen op de wagen. Iedere wagen moet een goedgekeurde poederblusser met een inhoud van 6 kg hebben op een duidelijke bereikbare plaats.
10. Brandbare vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goede jerrycans die niet kunnen schuiven, beschadigen of vallen tijdens het rijden. Kachels en open vuur zijn op de wagens verboden.
11. Alle elektrische installaties moeten degelijk en veilig zijn zodat er geen aanrakingsgevaar voor deelnemers en toeschouwers is. Elektriciteitskabels mogen nooit over de grond slepen.
12. Alle trekkende of zelfrijdende voertuigen moeten officieel toegelaten zijn op de openbare weg. Voor auto’s geldt bijvoorbeeld dat deze een geldige APK-keuringsrapport moeten hebben.
13. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorvoertuigen een W.A.-verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder van een tractor, vracht- of personenauto in het bezit moeten zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie. De deelnemers moeten aan hun eigen verzekeringsmaatschappij door geven dat er wordt deelgenomen in de optochten.
14. Deelname aan de optocht is helemaal op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan voor, tijdens of na de optocht. De deelnemers moeten zelf voor de juiste verzekeringen zorgen.
15. Als de bestuurder beperkt uitzicht heeft op de weg en de trottoirs, aan de zijkant, voorkant of achterkant van de wagen is het verplicht om minimaal twee extra personen van tenminste 18 jaar als begeleiders mee te laten lopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder.
16. Wagens die niet aan alle eisen in dit regelement voldoen zullen niet aan de optocht mee mogen doen of moeten de optocht voortijdig verlaten. De organisatie beslist zonder discussie hierover.
17. Er mogen geen personen op de wagen aanwezig zijn tijdens transport naar en van de optocht. 
18. Aan weerszijde van de wagens moet tenminste één begeleider te lopen bij de voorassen. De begeleider mag geen alcohol drinken en/of verdovende middelen gebruiken of gebruikt hebben. Het dragen van een geel of oranje reflecterend veiligheidshesje is verplicht voor begeleiders.
 
 
Gedragsregels:
1. De organisatie krijgt de laatste jaren steeds meer te maken met overlast door alcohol en/of drugsgebruik, vandalisme en geluidsoverlast. Wij willen er graag een feest van maken voor iedereen. De volgende gedragsregels en regels rondom overlast zijn daarom opgesteld in samenwerking met de Gemeente Berg en Dal en de politie. Bij overtreding van een van deze regels betekent dit een direct ingaand deelnameverbod voor minstens 5 helaho optochten. Dit bepaalt de organisatie zonder discussie. De dag na de optocht mag er schriftelijk bezwaar op het besluit worden aangetekend.
2. Er mag geen afval op straat worden gegooid. Bewaar dit op de wagen of in de afvalbakken bij het opstelterrein.
3. Er mag niets van de wagens gegooid worden. Het strooien van snoep is alleen toegestaan bij optochten overdag en alleen door de prinsenwagen van de lokale organisatie als deze als laatste in de stoet rijdt en alleen in achterwaartse richting en uitsluitend op het trottoir of op de straat strooit.
4. Er mogen geen (zeden) kwetsende teksten worden getoond of hoorbaar zijn. Ook het dragen van (zeden) kwetsende kleding of vermommingen is niet toegestaan. De organisatie beslist zonder discussie over wat kwetsbaar wordt gevonden.
5. Beperk alcoholgebruik voor en tijdens de optocht. Met betrekking tot alcohol en drugsgebruik moet aan alle volgende regels gehouden worden:
6. Geen alcoholgebruik onder 18 jaar.
7. Drugsgebruik is niet toegestaan.
8. Geen alcoholgebruik door chauffeurs.
9. In de cabines van de (trekkende)voertuigen mag geen alcohol aanwezig zijn.
10. Opzichtig alcoholgebruik is verboden.
11. Flessen met alcohol en bierkratten mogen niet zichtbaar zijn opgeslagen tijdens de optocht.
12. Geen vandalisme en wildplassen.
13. Geen grof of aanstotend taalgebruik naar elkaar, andere deelnemers, toeschouwers en organisatie.
14. Er mogen geen levende dieren deelnemen aan de optochten.
 
Geluidsniveau:
1. De geluidsinstallaties mogen pas ingeschakeld zijn bij het startpunt van de optocht. Bij het opstellen is geen muziek toegestaan.
2. De muziek in de optocht moet een feest (carnaval) karakter hebben.
3. Extra subwoofers zijn niet toegestaan.
4. Geluidsboxen mogen niet naar achteren zijn gericht.
5. Geluidsapparatuur dient zodanig te zijn afgestemd dat het equivalente (gemiddelde) geluidsniveau gemeten in het horizontale vlak van en 3 meter voor de luidsprekers niet hoger is dan 90 dB(A) en 100dB(C). Ervaring leert dat de meeste en zwaarste overtredingen worden gemaakt tegen de dB(C) (bassen)
6. Voor, tijdens en na de optocht zal de gemeente op verschillende locaties geluidsmetingen uitvoeren. Bij een overtreding van de maximale norm zal er onmiddellijk uitsluiting van de overtreder voor de eerstvolgende vijf optochten plaats vinden. Ten minste 2 begeleiders en een persoon op de wagen moeten de gratis app DBmusic (of vergelijkbaar) geïnstalleerd hebben om regelmatig het volume te meten. De apparatuur van de organisatie en gemeente is bepalend.
 
  
VERKLARING VAN DEELNAME
 
Ondergetekende verklaard kennis te hebben genomen van de regelgeving, gedragsregels en geluidsregels geldende voor de optochten in Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth en Ooij. In geval van calamiteiten, overtredingen van dit regelement of andere onregelmatigheden zal de organisatie de contactpersoon op de hoogte stellen en verantwoordelijken aansprakelijk maken voor de gedragingen van de betreffende deelnemende groep.
Eventuele sancties, verbeurdverklaringen en kosten van aantoonbaar vandalisme zullen worden verhaald op de contactpersoon. Met het ondertekenen van dit reglement verklaart de contactpersoon volledige medewerking te verlenen aan de organisatie, politie en gemeente en aan het terugbetalen van opgelegde verbeurdverklaringen aan de organisatie door toedoen van de overtredende deelnemer.
De organisatie informeert de contactpersoon over gewonnen prijzen en zal binnen 2 weken het prijzengeld overmaken op het opgegeven rekeningnummer, danwel zal de organisatie op andere wijze zorgen dat de prijzen worden uitgekeerd.
  
DEELNEMERS
Groepsnaam:                        _________________________
 
Startnummer:                       _________________________        (in te vullen door organisatie)
 
 
CONTACTPERSOON*                                                                    (18 jaar of ouder)
Naam:                                    _________________________
 
Adres:                                    _________________________
 
Telefoon:                              _________________________ 
 
Mailadres:                             _________________________
 
Bankrekening:                      _________________________         (T.b.v. overmaken prijzengeld)
 
Geldig legitimatiebewijs getoond: -----------------------------------------------------------
 
Datum:           ________________________           
 
Plaats:            ________________________
  
Contactpersoon:     _______________________         
 
Organisatie: _____________________
 
 
Let op: Met ondertekening van dit document stem je in met de gehele inhoud van dit reglement en met de Privacy Policy van CV de Deurdouwers zoals deze op de website www.deurdouwers.net staat aangeven. Lees het dus goed door.
Begin