Privacy Policy

 
Carnavalsvereniging de Deurdouwers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carnavalsvereniging de Deurdouwers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-              Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-              Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-              Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-              Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-              Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-              Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Carnavalsvereniging de Deurdouwers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Algemene leden & Senaatsleden
Van leden van Carnavalsvereniging de Deurdouwers worden NAWTE-persoons en bankgegevens geregistreerd en bewaard die direct te maken hebben met het lidmaatschap van C.V. de Deurdouwers. Deze persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor, leden gerelateerde, bijeenkomsten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aangaan van het lidmaatschap en de acceptatie van het lidmaatschapskaartje van Carnavalsvereniging de Deurdouwers.
 
Van Senaatsleden zullen naast de NAWTE-gegevens ook bankgegevens en login gegevens voor de website en server opgeslagen worden, ten behoeve van toegang en databeheer tot de website en server, zoals schriftelijk vastgelegd in de additionele senaatsovereenkomst.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers
Van vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging worden door Carnavalsvereniging de Deurdouwers de NAWTE-gegevens geregistreerd en bewaard om contact op te nemen en te communiceren rondom hulp bij evenementen en voor het versturen van uitnodigen voor vrijwilliger gerelateerde activiteiten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming.
 
De persoonsgegevens van vrijwilligers wordt opgeslagen gedurende de periode dat men gezien wordt als een vrijwilliger.
 
Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders, sponsoren, klanten of deelnemers aan verenigingsevenementen
NAWTE-persoonsgegevens en bankgegevens van adverteerders of sponsoren anders dan die gebruikt worden voor promotie en reclame in opdracht van de adverteerders of sponsors worden door Carnavalsvereniging de Deurdouwers verwerkt ten behoeve administratieve doeleinden, financiële administratie en communicatie over de opdracht. Bij aangaan van advertentie, sponsoring of deelname aan een van onze evenementen gaat u er akkoord dat C.V. de Deurdouwers deze gegevens mag bewaren en gebruiken en u digitaal, telefonisch of schriftelijk mag benaderen voor een volgende uitgave of evenement.
 
Bij klanten van carnavalsvereniging de Deurdouwers met betrekking tot huur van meubilair en standplaats worden NAWTE-persoonsgegevens en bankgegevens geregistreerd en bewaard ten behoeve van financiële administratie. Grondslag voor opslag van deze persoonsgegevens is het aangaan van de huurovereenkomst.

Van deelnemers aan de optochten van het HeLaHo (Millingen, Leuth, Ooij en Kekerdom) en de lichtoptocht van Millingen worden NAWTE-persoonsgegevens bewaard en gedeeld met de organiserende partijen van de carnavalsoptochten in de genoemde dorpen. Dit samenwerkingsverband zal ook gelden bij het opleggen van sancties bij overtredingen zoals deze vermeld worden in het geldende optochtregelement. Grondslag voor opslag van deze persoonsgegevens is toestemming via het inschrijfformulier voor de optocht via deze site.
Gegevens worden maximaal 90 dagen bewaard.
 
Cookies en logbestanden
De website van C.V. de Deurdouwers maakt geen gebruik van cookies maar verzamelt bij uw bezoek aan de website uw IP-adres, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-              Het verzorgen van de internetomgeving en het AVG-programma
-              Het verzorgen van organisatie voor optochten binnen het overlegorgaan van carnavalsverenigingen uit Millingen, Kekerdom, Leuth en Ooij (HeLaHo).
-              Het verzorgen van de organisatie voor schlagerfestival.
 
In geen geval zullen wij persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.
 
Bewaartermijn
Carnavalsvereniging de Deurdouwers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bovengenoemde persoonsgegevens worden, indien noodzakelijk opgeslagen ten behoeve van financiële administratie, bewaard voor een periode van maximaal 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst of lidmaatschap, tenzij anders vermeld.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo worden de volgende maatregelen genomen;
-              Alle personen die namens Carnavalsvereniging de Deurdouwers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-              We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-              We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-              Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-              We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-              Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Wijzigingen
C.V. de Deurdouwers behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 15 mei 2018.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!
Carnavalsvereniging de Deurdouwers
Ons Genoegenpad 12
6566 AZ, Millingen aan de Rijn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.